Projekt Unijny 5

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju ObszarówWiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania” Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014-2020


Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania” Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014-2020

Tytuł operacji:

„Innowacyjna metoda stymulacji wegetatywnego rozmnażania roślin na przykładzie żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon Aiton) z zastosowaniem nowych inicjatorów organicznych.”

Okres realizacji operacji

22.03.2023 – 31.12.2024

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów

Wielkoobszarowe plantacje żurawiny wielkoowocowej Vaccinium macrocarpon Aiton zakładane są z ukorzenionych sadzonek lub nieukorzenionych, wegetatywnych części roślin. Wykorzystanie ukorzenionych sadzonek pozwoli plantacji wejść w okres plonowania już po 2 latach ale pełne plony będzie można zbierać  dopiero po 3-4 latach. Jednakże zakładanie plantacji żurawiny wielkoowocowej z ukorzenionych sadzonek jest bardzo energochłonne i kosztochłonne, gdy z musi być poprzedzone całym cyklem produkcyjnym wytwarzania sadzonek. Ponadto proces nasadzenia z ukorzenionych sadzonek jest procesem wymagający dużych nakładów robocizny, gdyż na rynku niema dostępnych maszyn i urządzeń, które pozwoliłyby w pełni zmechanizować ten proces. Inną metodą zakładania plantacji towarowych jest zakładanie z nieukorzenionych, wegetatywnych części roślin. Zaletą tej metody jest prostota pozyskiwania materiału nasadzeniowego (pędy wegetowane roślin żurawinywieloowocowej), niewielki koszt wykonania nasadzeń oraz możliwość uzyskania większego zagęszczenia roślin w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Zaletą gęstego sadzenia roślin jest szybsze pokrycie powierzchni produkcyjnej, a co za tym idzie zmniejszona konkurencja chwastów i szybsze dojście do pełnego plonowania. Metoda ta jednak obarczona jest dużym ryzykiem związany z nieukorzeniem roślin, gdyż proces nasadzeń przypada na przełom maja i czerwca, kiedy występuje stosunkowo wysoka dobowa temperatura oraz sezonowe niedobory wody, które utrudniają i ograniczają proces ukorzeniania roślin. Ponadto tempo i skuteczność ukorzeniania się roślin uzależniony jest od jakości materiału nasadzeniowego (pędy wegetatywne), który ze względu na technologię nie może być selekcjonowany na etapie pobierania. Realizacja zaplanowanej operacji pozwoli na opracowanie i wdrożenie innowacyjnej na skalę światową metody stymulacji wegetatywnego rozmnażania roślin Vaccinium macrocarpon Aiton z zastosowaniem nowych inicjatorów organicznych, przez co przyczyni się do intensyfikacji ukorzenia roślin przy ograniczonym zużyciu wody.

Główne korzyści,jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatówoperacji dla ich adresata

W ramach realizacji planowanej operacji opracowana i wdrożona zostanie innowacyjna w skali światowej metoda stymulacji wegetatywnego rozmnażania roślin żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon Aiton) z zastosowaniem nowych inicjatorów organicznych. Ponadto opracowany i wdrożony zostanie nowy, innowacyjny system natleniania wody kierowanej do nawadniania nasadzonych roślin, które w początkowych etapach wzrostu i rozwoju wymagają wody o wysokiej zawartości rozpuszczonego tlenu. Rezultaty przeprowadzonych doświadczeń i prac badawczych zaprezentowane zostaną podczas krajowej konferencji oraz opublikowane w 2 pracach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Jednocześnie uzyskane wyniki i ich rezultaty zostaną upublicznione na stronie internetowej Lidera grupy operacyjnej.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ DOTYCZĄCEJ OPERACJI

www.originalfood.pl

Original Food

Dane kontaktowe

ORIGINAL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

37-455 Radomyśl Nad Sanem, Nowiny 136

NIP: 125-142-75-93, REGON 140851324