Projekt Unijny 2

„PROW na lata 2014-2020-Działanie 16 Współpraca”

Tytuł operacji

Dostosowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii uzdatniania wody w zamkniętym
systemie nawadniania wraz z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony i
biostymulatorów na przykładzie żurawiny wielkoowocowej

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji

PRODUKCJA ROŚLINNA I OGRODNICTWO

Okres realizacji operacji

18.12.2019 – 30.04.2022

Źródła finansowania operacji

  • Ze środków finansowych własnych partnerów projektu.
  • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 Współpraca

Koszt całkowity operacji – 8.664.763,03 zł (słownie złotych: osiem milionów
sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy, 03/100)

Koszty kwalifikacyjne operacji – 7.129.630,00 zł (słownie złotych: siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści, 50/100)

Przyznana pomoc na realizację operacji – 3.994.219,00 zł
(słownie złotych: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery,
00/100) w tym:

Ze środków EFRROW w wysokości 2.541.521,54 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia jeden, 54/100)

Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1.452.697,46 zł ( słownie złotych: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem, 46/100) co stanowi 36,37% przyznanej pomocy na realizację operacji.

Wskazanie obszaru na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji

KRAJ: POLSKA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: 2014PL06RDNP001 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

GŁÓWNA LOKALIZACJA REALIZACJI OPERACJI (NUTS3):

KOD: PL824 TARNOBRZESKI

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów

Operacja ma na celu opracowanie i wdrożenie systemu oczyszczania wody w oparciu o innowacyjne technologie filtracji wody wraz z wprowadzeniem biologicznych stymulatorów i biologicznych środków ochrony roślin w obiegu zamkniętym na plantacji żurawiny z wykorzystaniem innowacyjnego systemu wspierania decyzji w uprawie żurawiny wielkoowocowej metodą „na mokro”. Realizowana przez Beneficjenta operacja, prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla działania ”Współpraca” – „Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich”, „Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników”, „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynku, a także zróżnicowania produkcji rolnej.”

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata

Analizy rynku wskazują że zmieniające się trendy żywieniowe wpływają na większy popyt na wysokiej jakości owoce ekologiczne o walorach prozdrowotnych, których proces produkcyjny nadal nie jest doprecyzowany i wymaga wielu lat badań. Jednym z takich owoców jest żurawina. Potrzeba realizacji niniejszej operacji wynika zarówno z zapotrzebowania rynku jak i z konieczności zapewnienia jej odpowiedniego nawodnienia na glebach lekkich, o małej potencjalnej produktywności rolniczej, przy wykorzystaniu zamkniętego systemu nawodnienia w połączeniu z systemami oczyszczania wód przy występujących ograniczonych zasobach wód. Równocześnie na tradycyjnych plantacjach obserwuje się potrzebę konieczności zwiększenia aktywności biologicznej podłoża wytworzonego z piasku, poprzez zastosowanie biologicznych preparatów przyśpieszających wzrost roślin jak i zwiększających jakość konsumpcyjną owoców oraz ograniczających zagrożenia uprawy przez fitopatogeniczne drobnoustroje porażające system korzeniowy jak i części nadziemne roślin oraz owoce w stosunku do których brak jest odpowiednich środków ochrony. Ponadto corocznie wydłużająca się wegetacja uniemożliwia prawidłowe wybarwianie się owoców. Poprawa równomierności i wybarwienia żurawiny, wywołana aplikacją biostymulatorów naturalnych jest korzystnym zjawiskiem nie tylko dlatego, że zwiększy się akceptacja owoców przez potencjalnych nabywców czy odporność roślin na czynniki stresu, ale również ma to niebagatelne znaczenie dla konsumentów. Takie produkty roślinne stanowią bowiem bogate źródło, cennych dla ludzkiego organizmu, związków przeciwutleniających, uznawanych za związki o działaniu przeciwnowotworowym czy przeciwdrobnoustrojowym.

Original Food

Dane kontaktowe

ORIGINAL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

37-455 Radomyśl Nad Sanem, Nowiny 136

NIP: 125-142-75-93, REGON 140851324