Projekt Unijny 1

„PROW na lata 2014-2020-Działanie 16 Współpraca”

Tytuł operacji

Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym system nawadniania i  biofortyfikacji jodem i selenem na przykładzie żurawiny.

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji

PRODUKCJA ROŚLINNA I OGRODNICTWO

Okres realizacji operacji

13.06. 2018 rok data rozpoczęcia do 13.06. 2020 rok data zakończenia realizacji operacji.

Źródła finansowania operacji

  • Ze środków finansowych własnych partnerów projektu.
  • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 Współpraca

Całkowity budżet operacji

Koszt całkowity operacji – 8.026.565,62 zł (osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć, 62/100)

Koszty kwalifikacyjne operacji – 6.730.215,50 zł (sześć milionów siedemset trzydzieści tysięcy dwieście piętnaście, 50/100)

Przyznana pomoc na realizację operacji – 4.350.897 zł (słownie złotych: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem, 00/100) w tym:

Ze środków EFRROW w wysokości 2.768.475,76 zł ( słownie złotych: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć, 76/100) co stanowi 63,63% przyznanej pomocy na realizację operacji.

Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1.582.421,24 zł ( słownie złotych: jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden, 24/100) co stanowi 36,37% przyznanej pomocy na realizację operacji.

Wskazanie obszaru na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji

KRAJ: POLSKA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: 2014PL06RDNP001 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

GŁÓWNA LOKALIZACJA REALIZACJI OPERACJI (NUTS3):

KOD: PL824 TARNOBRZESKI

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów

Operacja ma na celu opracowanie innowacyjnej technologii uprawy żurawiny wielkoowocowej na skalę towarową przy wykorzystaniu gleb bardzo słabych, V i VI klasy. Połączenie innowacyjnych rozwiązań budowlanych i agrotechnicznych pozwolą zoptymalizować koszty i pozwolą wykorzystać bardzo słabe grunty. Plantacjach ma na celu przystosowanie uprawy do polskich warunków, a przede wszystkim niedoborów wody i dużych zmian poziomu wód gruntowych. W tym celu planowane jest wybudowanie założenie doświadczenie w skali polowej 1:1 (16 kwater doświadczalnych), na których zastosowany będzie szereg innowacyjnych dodatków poprawiających retencję wodną w podłożu, w tym polimerów hydrofilowych (superabsorbentów, SAP) aktywnych przy bardzo niskim pH oraz innowacyjnych polimerów dendrymerowych które mają większą zdolność do zamykania w swojej strukturze dodatkowych elementów poprawiających wzrost roślin: nawozów, regulatorów wzrostu, środków ochrony roślin, a nawet pożytecznych mikroorganizmów.

Dodatkowo planowana jest biofortyfikacja roślin selenem i jodem w celu zwiększenia zawartości tych pierwiastków w owocach, co przyczyni się do powstania produktu o znacznie wyższych walorach prozdrowotnych. Są to mikroelementy występujące naturalnie w owocach żurawiny, ale zwiększenie ich koncentracji może sprzyjać lepszej przyswajalności przez organizm człowieka. Owoce żurawiny wzbogacone w jod i selen mogą stanowić alternatywę dla syntetycznych suplementów diety.

Kolejna innowacja planowana jest w zakresie poprawy ukorzeniania i rozrastania się sadzonek. W tym zakresie planuje się wykorzystanie hormonów hamujących ukorzenianie i krzewienie sadzonek. Związki te nie są wykorzystywane w tym celu nawet w badaniach – do tej pory istnieje jedna publikacja potwierdzająca możliwość ich wykorzystania w celu stymulowania ukorzeniania sadzonek oraz badania wykonane przez jednego z uczestników grantu. Ich planowana aplikacja również w połączeniu z polimerami dendrymerowymi ma na celu poprawę ich wnikania do roślin i dodatkowo podnosi innowacyjność projektu w tym zakresie.

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata

Realizacja projektu pozwoli nie tylko na wykorzystanie terenów nieatrakcyjnych jeśli chodzi o tradycyjne uprawy rolnicze o słabych warunkach glebowych i wodnych ale także pozwoli pozyskiwać z nich owoce o bardzo dużej wartości prozdrowotnej. Dopracowanie wykorzystania superabsorbentów w uprawach polowych może mieć pozytywne oddziaływanie na zagospodarowanie gruntów o niekorzystnych warunkach glebowo-wodnych (gleb piaszczystych) pod inne uprawy przez plantatorów w Europie i na Świecie, którzy docelowo staną się odbiorcami opracowanej technologii.  Polska natomiast może mieć szansę zaistnienia na rynku Europejskim jako silny producent wielu gatunków i odmian niszowych.  Owoce o wysokich walorach prozdrowotnych trafia do konsumentów w całej Europie jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na tzw. Żywność funkcjonalna

Original Food

Dane kontaktowe

ORIGINAL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

37-455 Radomyśl Nad Sanem, Nowiny 136

NIP: 125-142-75-93, REGON 140851324