Projekt Unijny 3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja

Operacja pn. „Uruchomieniekonfekcjonowania owoców w nowym zakładzie z wykorzystaniem urządzeńprzeciwdziałających zmianom klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjnościpoprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowanajest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji wprzetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dane kontaktowe

ORIGINAL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

37-455 Radomyśl Nad Sanem, Nowiny 136

NIP: 125-142-75-93, REGON 140851324